Верховною Радою внесено зміни до Закону України «Про ринок електричної енергії»23 листопада 2018 року Верховною Радою внесено зміни до Закону України «Про ринок електричної енергії» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 27-28, ст.312), а саме:

1) у статті 1:

пункт 42 викласти у такій редакції:

«42) малий непобутовий споживач – споживач, який купує електричну енергію для власного споживання, що не є побутовим споживачем, та електроустановки якого приєднані до електричних мереж з договірною потужністю до 50 кВт»;

пункт 62 викласти у такій редакції:

62) побутовий споживач – індивідуальний побутовий споживач (фізична особа, яка використовує електричну енергію для забезпечення власних побутових потреб, що не включають професійну та/або господарську діяльність), або колективний побутовий споживач (юридична особа, яка створена шляхом об’єднання фізичних осіб - побутових споживачів та розраховується за електричну енергію за загальним розрахунковим засобом обліку в обсягах електричної енергії, спожитої для забезпечення власних побутових потреб фізичних осіб, що не включають професійну та/або господарську діяльність);

2) частину четверту статті 46 доповнити першим абзацом у такій редакції:

«4. Оператор системи розподілу надає послуги з розподілу електричної енергії на підставі договорів про надання послуг з розподілу. Договори про надання послуг з розподілу є публічними договорами приєднання та укладаються на основі типових договорів, форма яких затверджується Регулятором».

У зв’язку з чим абзац перший частини четвертої вважати абзацом другим;

3) перше речення частини четвертої статті 63 замінити двома реченнями в наступній редакції:

«Постачальник універсальних послуг здійснює постачання електричної енергії у порядку, визначеному правилами роздрібного ринку, та на умовах договору постачання універсальних послуг. Договір про постачання універсальних послуг є публічним договором приєднання та розробляється постачальником універсальної послуги на підставі типового договору, форма якого затверджується Регулятором»;

4) перше речення частини шостої статті 64 після слів «що затверджується Регулятором» доповнити словами «та є публічним договором приєднання»;

5) у пункті 13 Прикінцевих та перехідних положень:

в абзаці першому слова та цифри «не пізніше ніж через 18 місяців з дня набрання чинності цим Законом» замінити словами та цифрами «у термін до 1 січня 2019 року»;

в абзаці четвертому слова «з дня отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії такий електропостачальник» замінити словами та цифрами «з 1 січня 2019 року, такий електропостачальник, який отримав ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії»;

після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п’ятим у такій редакції:

«фактом приєднання споживача до умов договору постачання універсальних послуг (акцептування договору) є вчинення споживачем будь-яких дій, які засвідчують його бажання укласти договір, зокрема, надання підписаної заяви-приєднання, сплата рахунка постачальника універсальної послуги та/або факт споживання електричної енергії».

У зв’язку з чим абзаци п’ятий - двадцять восьмий пункту 13 вважати абзацами шостим - двадцять дев’ятим відповідно;

у першому реченні абзацу десятого слова «не пізніше ніж через 18 місяців з дня набрання чинності цим Законом» замінити словами та цифрами «в термін до 1 січня 2019 року»;

після абзацу десятого доповнити новим абзацом одинадцятим у такій редакції:

«Тимчасово на період з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2020 року включно універсальні послуги, окрім побутових та малих непобутових споживачів, надаються постачальником таких послуг також бюджетним установам незалежно від розміру договірної потужності та іншим споживачам, електроустановки яких приєднані до електричних мереж з договірною потужністю до 150 кВт. У зазначений період на бюджетні установи незалежно від розміру договірної потужності та на інших споживачів, електроустановки яких приєднані до електричних мереж з договірною потужністю до 150 кВт, поширюються всі права та обов’язки, передбачені Законом України «Про ринок електричної енергії» для малих непобутових споживачів щодо отримання універсальних послуг, передбачених статтею 63 цього Закону».

У зв’язку з чим абзаци одинадцятий - двадцять дев’ятий пункту 13 вважати абзацами дванадцятим - тридцятим відповідно;

в абзаці чотирнадцятому слова та цифри «протягом 18 місяців з дня набрання чинності цим Законом» замінити словами та цифрами «в термін до 1 січня 2019 року»;

у першому реченні абзацу п’ятнадцятого слова та цифри «не пізніше ніж через 18 місяців з дня набрання чинності цим Законом» замінити словами та цифрами «з 1 січня 2019 року»;

у абзаці шістнадцятому слова та цифри «через 18 місяців з дня набрання чинності цим Законом» замінити словами та цифрами «з 1 січня 2019 року»;

у абзаці дев’ятнадцятому слова «у встановлений цим пунктом строк» замінити словами та цифрами «в термін до 1 грудня 2018 року»;

6) у пункті 16 Прикінцевих та перехідних положень:

після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом у такій редакції:

«без проведення конкурсу, передбаченого частиною другою статті 64 цього Закону, визначити електропостачальника (електропостачальників) державної форми власності, на якого з 1 січня 2019 року, тимчасово, на строк до 1 січня 2021 року, покласти функції постачальника «останньої надії», одночасно визначивши територію здійснення діяльності такого електропостачальника (електропостачальників)»;

у зв’язку з чим абзаци шостий – шістнадцятий вважати абзацами сьомим – сімнадцятим відповідно;

7) пункт 17 Прикінцевих та перехідних положень доповнити новим абзацом такого змісту:

«до 1 січня 2019 року затвердити примірні форми договорів купівлі-продажу електричної енергії, що укладаються на оптовому ринку електричної енергії підприємством, що провадить діяльність з оптового постачання електричної енергії, з оператором системи розподілу, постачальником електричної енергії споживачам, постачальником універсальної послуги, постачальником «останньої надії».

Внести до Закону України «Про електроенергетику» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 1, ст.1) такі зміни:

1) перше речення частини першої статті 15-1 після слів «їх відокремлені підрозділи» доповнити словами «постачальники універсальних послуг, постачальники «останньої надії».

Особистий

кабінет

Показники